Code không chân lắp ống nhựa PVC hoặc ống STK vào trụ